C H A T P O I N T

頁面處理中

聊天室行動(iOS / Android)

 1. 回覆
  [回覆訊息]
 2. 移除
  [移除訊息,包括其附加的訊息及文件。但只是訊息持有人、及群組的創建者,才有此權力。]
 3. 複製
  [參閱訊息傳遞行動(iOS / Android)內容]
 4. 語音
  [通過語音閱讀消息]
 5. 分享
  [參閱訊息傳遞行動(iOS / Android)內容]
 6. 下載
  [下載、開啟並保存文件]
 7. 文檔聊天
  [對文件進行評論及聊天]
 8. 轉寄
  [參閱訊息傳遞行動(iOS / Android)內容]
 9. 轉寄(其他登錄帳戶)
  [參閱訊息傳遞行動(iOS / Android)內容]